plan-mov-1 copyÎn ședința CMC din 05.03.2020, a fost votat un Contract de Sponsorizare dintre Asociația Centrului de Cercetare și Dezvoltare Durabilă (în continuare ACCDD)  și Primăria Municipiului Chișinău. În contract se stipulează că ACCDD va oferi mun. Chișinău suma de finanțare de 500.000 euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General (în continuare PUG). Totodată, sponsorul se angajează să elaboreze documentația de urbanism, adică PUG-ul pentru Chișinău. O altă problemă este că Consiliul Municipal Chișinău a acceptat „oferta” fără să dețină un caiet de sarcini care în mod normal ar trebui să stea la baza negocierii contractului pentru prestarea serviciilor de elaborarea a PUG-ului.

Am considerat că procedura legală de inițiere a elaborării PUG (pe care o vom descrie mai jos) este vădit încălcată, nemaivorbind de lipsa de transparență în prezentarea acestui proiect. Mai mult decât atât, graba cu care această decizie a fost supusă votului în Consiliul Municipal Chișinău, dar și câteva informații parvenite de la colegii noștri de la București, au trezit suspiciuni și de aceea am hotărât să cercetăm proiectele și istoricul activității ACCDD la București.

Această asociație a intrat în atenția publică în 2019 când după același scenariu ca și la Chișinău, a oferit Primăriilor sectoarelor 1,4 și 6, sponsorizare pentru realizarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ). Firma care se ocupă de elaborarea acestora, SC Vego Concept Engineering SRL, este condusă de Virgil Profeanu care este totodată și președintele ACCDD. Asociațiile obștești au bătut alarma în cazul PUZ-urilor elaborate de VEGO, făcând referință la modificări care i-ar avantaja pe unii dezvoltatori imobiliari care sunt clienți ai firmei. Asociațiile obștești susțin că toate cele trei PUZ-uri impun reglementări prin care se distrug unele cartiere de case și blocuri mici, fără a asigura o dezvoltare a infrastructurii complementare și urmăresc transformarea în spații construibile a unor zone de parcuri și păduri. Anexăm aici două demersuri elaborate de asociații către primăria de sector și către Ministerul Mediului din România cu toate neregularitățile sesizate de aceștia. 

Update: Tribunalul București a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1 (mai multe detalii puteți citi pe portalul Instanțelor  de  Judecată  din România)

Cunoscând toate aceste aspecte dar și făcând referință la legile care reglementează principiile urbanismului și amenajării teritoriului, am considerat că e cazul intervenim cel puțin cu un comunicat și să semnalăm că acest contract prin care se oferă Chișinăului sponsorizare ar putea ascunde interesele unor dezvoltatori imobiliari locali și de ce nu unora din exterior. Venim cu un apel către factorii de decizie să dea dovadă de maximă responsabilitate în ceea ce privește planurile de dezvoltare ale capitalei noastre și să actualizeze PUG-ul numai în conformitate cu legea în vigoare și interesul public. 

Documentele de dezvoltare strategică a Chișinăului – doar în conformitate cu legea în vigoare!

Cum am menționat anterior, documentațiile de urbanism sunt unele din cele mai importante instrumente și proiecte de dezvoltare a unei localități. De elaborarea sau actualizarea acestora sunt responsabile autoritățile publice locale. 

În continuare am descris cadrul legal actual (inclusiv și cea mai recentă modificare din 21 februarie 2020), prin care am interconectat mai multe norme și principii care trebuie considerate atunci când vorbim despre documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului.

1. Descentralizarea puterii şi asigurarea autonomiei locale este una din priorităţile actuale ale statului.

Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă, instituie niște principii clare ale descentralizării: principiul autonomiei locale, principiul subsidiarităţii, principiul echităţii, principiul integrităţii competenţelor, principiul solidarităţii financiare, principiul dialogului instituţional, principiul parteneriatului, principiul responsabilităţii. Aceste principii derivă din obligațiunea și responsabilitatea respectării interesului public, protejării patrimoniului public, garantării unor condiţii şi oportunităţi egale apropiate necesităților și specificului cetățenilor, realizării unor standarde minime de calitate la prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică de care sunt responsabile, menținerii unui dialog permanent întru consultarea și implicarea societății în procesele de planificare și luare a deciziilor. Prin legea 3/2020 a fost reconfirmat foarte clar că pentru autorităţile publice locale se stabilesc mai multe domenii proprii de activitate, unde primul este: planificarea urbană, amenajarea teritoriului la nivel local și gestionarea spațiilor verzi de interes local.

2. Legea 835/1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului descrie într-o manieră idealistă noțiunile amenajare a teritoriului și urbanismul ca un complex de activităţi pentru coordonarea politicii economice, sociale, culturale şi ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale societăţii luate în ansamblu, în vederea realizării unui cadru natural şi construit armonios, care să favorizeze viaţa, socială şi culturală a populaţiei.

Activitatea de urbanism are drept scop realizarea următoarelor obiective: utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţionării localităţilor; determinarea structurii funcţionale a localităţilor; asigurarea unei locuiri corespunzătoare cerinţelor şi nivelului de dezvoltare a societăţii; asigurarea esteticii compoziţionale în realizarea cadrului construit şi amenajarea cadrului natural din localităţi; protejarea populaţiei, cadrului natural şi construit contra poluării, riscurilor naturale şi tehnologice previzibile; protejarea, conservarea şi acordarea statutului corespunzător de valoare monumentelor culturii şi naturii.

Autorităţile administraţiei publice locale, în spiritul legii, asigură gestionarea tuturor terenurilor şi construcţiilor cuprinse în limitele administrativ – teritoriale stabilite şi răspund de realizarea şi exploatarea construcţiilor şi amenajărilor de utilitate publică.

Legea 835/1996 instituie o ierarhie de documente de dezvoltare strategică a localităților și teritoriilor (documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului) prin care se definesc scopurile, mijloacele, etapizarea acţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, se oferă soluţii pentru o dezvoltare echilibrată a teritoriului şi localităţilor, pentru prevenirea şi eliminarea disfuncţionalităţilor.

Legea 436/2006 privind administraţia publică locală descrie Primarul ca autoritatea reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local. Primarul exercită în teritoriul administrat o serie de atribuţii de bază ce derivă din domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite prin Legea 435/2006 privind descentralizarea administrativă. Una din atribuţiile de bază ale primarului este în a asigura elaborarea și avizarea, în condițiile legii 835/1996, a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, a supune documentația procedurii de evaluare strategică de mediu în conformitate cu legea 11/2017 și a o prezinta spre aprobare consiliului local (legea 436/2006, art 29, s).

3. Pe scurt, în conformitate cu legea 435/2006, legea 436/2006, legea 835/1996, Primarul garantează gestionarea întregului teritoriu al autorității publice locale, prin activități de amenajare a teritoriului și urbanism care sunt asigurate prin documentații de amenajarea a teritoriului și urbanism, inițiate, elaborate și aprobate conform legii întru coordonarea politicii economice, sociale, culturale şi ecologice în conformitate cu valorile fundamentale ale societăţii luate în ansamblu, respectarea interesului public și contextului istoric în care se află.

Întru asigurarea calității, dar și garantării unor condiţii şi oportunităţi egale, autorităţile administraţiei publice locale sînt în drept să organizeze concursuri pentru elaborarea studiilor de fundamentare, documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, iar în situaţii de importanţă şi complexitate deosebite, organizarea unor astfel de concursuri este obligatorie (legea 835/1996, art 23).

În confirmarea acestor principii, legea 3/2020, modifică legea 835/1996, art. 24, (5) în următoarea redacție: Elaborarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului este organizată de către autoritățile administrației publice responsabile în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și poate fi finanțată și de persoanele juridice și fizice interesate, inclusiv străine.

Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului se face doar în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, iar garantul respectării acestei norme este Primarul.

4. În susținerea alegerii celei mai bune soluții de sistematizare prin concurs public vine și legea 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală. Concursurile arhitecturale şi urbanistice se desfăşoară în mod obligatoriu în cazurile de amplasare şi proiectare a obiectelor de importanţă naţională, raională sau municipală.

Organele de arhitectură şi urbanism prin Arhitectul-Șef, Consiliile arhitectural-urbanistice de nivel local sau republican vin să ajute autoritatea publică locală/centrală în organizarea concursurilor publice, proceselor privind inițierea, monitorizarea elaborării, avizarea conformă și consultarea documentelor directorii de dezvoltare a localităților.

5. Întru consultarea și implicarea societății în procesele de planificare și luare a deciziilor, Primarul garantează supunerea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanistice consultării publice.

Consultarea populaţiei se face anterior aprobării tuturor categoriilor de planuri urbanistice şi de planuri de amenajare a teritoriului, cu respectarea legii 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, dar și HG 967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

 • În mod sumar, pentru Chișinău, etapele elaborării/actualizării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului vor cuprinde:
 • Inițierea procesului de elaborare/actualizare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului prin decizia Consiliul Municipal;
 • Formarea grupului de lucru responsabil de monitorizarea procesului elaborare/actualizare;
 • Elaborarea Caietului de sarcini (Tema program);
 • Aprobarea Caietului de sarcini (Tema program) de către Consiliul Municipal;
 • Achiziționarea serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare pe specialități și a viziunii de dezvoltare (Faza I);
 • Elaborarea viziunii de dezvoltare (Faza I);
 • Consultarea publică a studiilor de fundamentare pe specialități și a viziunii de dezvoltare (Faza I);
 • Aprobare studiilor de fundamentare pe specialități și a viziunii de dezvoltare (Faza I) de către Consiliul Municipal;
 • Achiziționarea serviciilor de elaborare/actualizare a PUG și RLU (Faza II);
 • Consultarea publică a PUG și RLU (Faza II);
 • Avizarea PUG și RLU (Faza II);
 • Aprobarea PUG și RLU (Faza II) de către Consiliul Municipal. Încheierea procesului de elaborare/actualizare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului.
 • Instituirea unității de implementare a PUG și RLU.

Respectarea proceselor de elaborare/actualizare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului îi revine autorității publice locale, reprezentată de Primar/Viceprimar, delegată organului local de arhitectură și Arhitectului-Șef. Consiliul local aprobă consecutiv fiecare „fază determinantă” de elaborare/actualizare a documentelor strategice întru asigurarea respectării interesului public și garantării unor condiţii şi oportunităţi egale apropiate necesităților și specificului cultural al populației.

Prin votul  din 05.03.2020, autoritățile au ignorat toate articolele din legile punctate mai sus și chiar dacă ulterior această decizie a fost abrogată, este un precedent ce nu mai poate fi în niciun caz repetat. Indiferent de originea propunerilor de asemenea tip, elaborarea PUG-ului trebuie să aibă loc numai în conformitate cu legea.

Autori: Andrei Vatamaniuc, Anetta Dabija, Alexandru Munteanu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s