park

După cum știți, Regata Imobiliare (noi vom scrie în continuare RI) a dat în judecată MECC pentru revocarea avizelor. 

Noi n-am putut să trecem neobservat articolul publicat pe siteul acestora, dar și pe pagina de facebook a proprietarului și am hotărât să venim cu câteva contraargumente. 

Scuzați textul lung. Asta-i situația.

Definiții:

CNMI – Consiliul Național al Monumentelor Istorice

MECC – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Argumentele Regata Imobiliare  Contraargument
  1. Avizarea schiței de proiect, cod SP01/15-17.01.2019, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la 21 ianuarie 2019, constituie un act administrativ individual și produce efecte juridice începând cu data de 21 ianuarie 2019, respectiv, acesta putea fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării actului. Or, din extrasul informativ din procesul-verbal al ședinței CNMI, din 16.10.2019, relevă că demersul înaintat de un grup de reprezentanți ai societății civile, referitor la imobilul din strada Maria Cebotari, nr. 20, a fost depus la data de 15.10.2019, prin urmare, se evidențiază că cererea de revocare a avizelor CNMI, aprobate de Ministerul Educației, Cercetării și Culturii la 21.01.2019 sunt pasibile de respingere ca nefondate și depuse cu încălcarea termenului de prescripție, în consecință decizia contestată este lipsită de consistență juridică.
Reprezentanții Regata Imobiliare invocă tardivitatea revocării avizelor. 

Totuși, termenul de 30 de zile menționat de RI nu se aplică în cazul de față.

Codul Administrativ prevede, la art. 144, posibilitatea retragerii unor acte individuale ilegale favorabile: 

Un act administrativ individual ilegal favorabil poate fi retras în tot sau în parte cu efect pentru viitor sau trecut, chiar și după ce a devenit incontestabil […]”.

În situația de la art. 144 nu mai suntem ținuți de termenul de 30 de zile, așa încât retragerea avizelor s-a făcut fără încălcarea vreunui termen de prescripție.

Ținem să menționăm faptul că revocarea a avut loc în urma unei Petiții, iar MECC a considerat de cuviință, în urma argumentelor prezentate, să dea curs acestei petiții. 

2) În motivarea anulării deciziei CNMI din 16.10.2019 se menționează că CNMI nu are competența legală de a abroga acte administrative cu efect retroactiv. Autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, ori, care să afecteze situaţiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât cu excepția cazurilor prevăzute de lege.  Reprezentanții RI afirmă că “CNMI nu are competența legală de a abroga acte administrative cu efect retroactiv”. Prin această formulare, reprezentanții RI comit trei greșeli.

În primul rând, nu vorbim de abrogare, ci de retragere sau revocare. Abrogarea este o cu totul altă procedură, aplicabilă, de exemplu, în cazul unor legi de către Parlament, ceea ce nu e cazul în situația noastră.

În plus, avizele în discuție nu au fost revocate de CNMI (care e doar un organ consultativ), ci de MECC. Toată discuția ar trebui purtată legat de competențele și regulile aplicabile MECC, nu de cele pentru CNMI.

Mai apoi, așa cum spuneam mai sus, Codul Administrativ prevede, la art. 144, posibilitatea retragerii unor acte individuale ilegale favorabile și pentru trecut, deci cu efect retroactiv:

Un act administrativ individual ilegal favorabil poate fi retras în tot sau în parte cu efect pentru viitor sau trecut, chiar și după ce a devenit incontestabil […]” (alin. (1) de la respectivul articol).

În ceea ce privește afectarea unor situații juridice definitive sau a unor drepturi dobândite, reprezentanții RI trunchiază  textul legal, distorsionându-i sensul.

Articolul 30 din Codul Administrativ, într-adevăr, protejează situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, dar prevede totodată și excepții de la acestă regulă.

Astfel, excepția de la acel articol 30 este dată nu de “cazurile prevăzute de lege”, așa cum afirmă eronat reprezentanții RI, ci de acele “situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public”.

Era oare revocarea avizelor CNMI o chestiune de interes public? Să vedem.

  • Cafeneaua Guguță este construită pe o suprafață care se află în domeniul public  (conform Deciziei nr. 6/28 din 27 iunie 2013 ”Cu privire la precizarea hotarelor Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” și ale Scuarului Catedralei”) și de aceea tot ce se construiește pe acea suprafață este de interes public;
  • Grădina Publică “Ștefan cel Mare și Sfânt” este cel mai vechi parc de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, având peste 200 de ani vechime;
  • Grădina Publică “Ștefan cel Mare și Sfânt” este inclusă în Registrul Monumentelor, fiind protejată ca monument ocrotit de stat, iar acest tip de monument face parte din patrimoniul cultural şi natural al Republicii Moldova, conform art 1 alin. (2) din Legea nr. 1530 din  22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor;
  • potrivit art. 11, alin. (2), lit. (d) din Legea 29/2018 privind delimitarea proprietății publice stipulează că grădinile publice fac parte din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

Având în vedere cele de mai sus, este oare de interes public stoparea unei construcții supraetajate, aflate pe o suprafață din domeniul public, construcție care va mutila în mod evident o grădină publică, monument vechi de peste 200 de ani care este inclus în Registrul monumentelor și este ocrotit de stat? Bineînțeles că da.

3) În același sens, se reține că, CNMI are doar competențe de avizare a documentației cu privire la construcțiile existente sau noi în zonele protejate, remarcând că, CNMI nu are competențe de a anula aprobarea MECC, în privința schiței de proiect și a proiectului de execuție. Prin urmare, revocarea unui act administrativ individual în afara competențelor legale impune ca efect juridic obligația MECC de a anula decizia CNMI din cadrul ședinței nr. 16 din 16.10.2019 cu privire la abrogarea avizelor anterioare. Cele două avize în discuție au fost revocate de MECC, nu de CNMI. Tot MECC (nu CNMI) le și emisese. De aceea, criticile RI privind competențele CNMI sunt lipsite de relevanță în acest caz.
4) În favoarea anulării deciziei CNMI din 16.10.2019, menționăm că nu pot fi luate în considerare argumentele invocate de CNMI precum că terenul nr. cadastral 0100520.184 este parte inalienabilă a monumentului istoric Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, în contextul în care lipsesc careva înscrieri în registrul bunurilor imobile în acest sens. Menționăm faptul că, terenul nr. cadastral 0100520.184 are modul de folosință ”pentru construcție” și nu este parte a monumentului istoric Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt”. Reprezentanții RI fac confuzie între înregistrările din Registrul Monumentelor și cele din registrul bunurilor imobile.

Faptul că nu au fost făcute mențiuni în registrul bunurilor imobile nu afectează cu nimic valabilitatea înregistrărior din Registrul Monumentelor, și anume faptul că Grădina Publică ”Ștefan cel Mare și Sfânt” e înregistrată în integralitatea sa în Registrul Monumentelor cu numărul 1!

Mai mult, faptul că parcela pe care se găsește Cafeneaua Guguță este parte a Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” se menționează chiar în Deciziei nr. 6/28 din 27 iunie 2013 ”Cu privire la precizarea hotarelor Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” și ale Scuarului Catedralei” invocată de reprezentanții RI.

Și apropo de caracterul inalienabil al terenului pe care se găsește Cafeneaua Guguță. Potrivit Deciziei nr. 6/28 din 27 iunie 2013 ”Cu privire la precizarea hotarelor Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” și ale Scuarului Catedralei”, această suprafață se află în domeniul public. Acum, potrivit art. 471 alin. 4 Cod civil “Bunurile domeniului public sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.”. Altfel spus, terenul pe care se găsește Cafeneaua Guguță este în domeniul public, deci inalienabil (adică nu poate fi înstrăinat în niciun fel). În consecință, sunt lipsite de legalitate acțiunile RI de a privatiza terenul inalienabil pe care se găsește Cafeneaua Guguță, întrucât art. 9 din Legea 1308-XIII din 1997 pe care se întemeiază aceștia a fost abrogat implicit de Codul Civil, prin prevederea de mai sus. 

Încă odată: 

Grădina Publică este în Registru, iar Cafeneaua Guguță este în parc. Nu lângă parc, ci în parc. Regimul de protecție se extinde și asupra lui.

5) Mai mult de atât, planurile cadastrale, Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/28 din 27.06.2013 cu privire la precizarea hotarelor Grădinii Publice ”Ștefan cel Mare și Sfânt” și ale Scuarului Catedralei au fost accesibile CNMI la data eliberării avizelor din 17.01.2019 și din 19.07.2018, careva încălcări nu au fost constatate, prin urmare, se menționează că decizia CNMI din 16.10.2019 este tendențioasă, lipsită de suport probatoriu și juridic. Nu are nicio relevanță la ce documente a avut acces CNMI. În acest context, reamintim că avizele au fost revocate de MECC, nu de CNMI.

Avizele au fost revocate de MECC în virtutea competențelor sale. 

Caracterul ilegal al avizelor menționate nu este acoperit prin de faptul că reprezentanții organului emitent aveau acces la anumite documente. Acest act administrativ rămâne ilegal, putând fi revocat conform prevederilor legale, ceea ce s-a și întâmplat. 

6) Pentru eliberarea avizelor, în speță, avizele pozitive ale CNMI, aprobate în cadrul ședințelor nr. 1 din 17.01.2019 și nr. 12 din 19.07.2018, Consiliul examinează nota istorică asupra obiectului, planul de încadrare în teritoriu a obiectului, planul general al obiectului (cu indicarea construcţiilor adiacente), releveul imobilului/imobilelor cu statut de monument (inclusiv al elementelor decorative şi de tâmplărie exterioară şi interioară, al elementelor constructive, de mobilier fix intern etc.), documentarea fotografică completă a imobilului/imobilelor existente la care se intervine (inclusiv detaliile arhitecturale, tehnice şi de decor interior etc.), a sondajelor arhitec

turale efectuate, schiţa de proiect de conservare/restaurare, reabilitare/adaptare, consolidare sau de construcţie nouă, după caz, elaborată de arhitecţi cu experienţă practică în proiectarea intervenţiilor de conservare/restaurare la monumente, autorizaţi/atestaţi în domeniul patrimoniului cultural arhitectural istoric, soluţia cromatică a faţadelor. Prin urmare, se menționează că decizia CNMI în cadrul ședinței din 16.10.2019 se bazează pe aceleași circumstanțe stabilite anterior de CNMI și aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, verificate și avizate de autoritățile de specialitate pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare. În acest sens, menționăm că decizia CNMI în cadrul ședinței din 16.10.2019 este tendențioasă, lipsită de suport probatoriu și contravine principiului securității raporturilor juridice, în contextul în care, în baza avizelor revocate ale CNMI, SRL Regata Imobiliare a dobândit acte permisive pentru construirea centrului socio-cultural și de agrement, acestea nu au fost contestate, ceea ce prezumă ”speranța legitimă” a SRL Regata Imobiliare că drepturile deja dobândite în baza avizelor din 19.07.2018 și din 17.01.2019 sunt irevocabile.

În primul rând, reamintim că nu CNMI, ci MECC a revocat avizele în discuție.

Apoi, procedura revocării actului administrativ ilegal de către emitentul acestuia este instituită tocmai pentru a anula consecințele negative ale unor “scăpări” comise de emitent în activitatea sa. Instituția retragerii actului administrativ ilegal favorabil este prevăzută la art. 144 din Codul Administrativ, dând posibilitatea organului emitent să retragă actul administrativ ilegal.

În ceea ce privește “speranța legitimă” invocată de RI, aceasta are o greutate mult mai redusă față de un “drept dobândit”.
Or, Codul Administrativ, la art. 30, prevede că chiar și atunci când avem de a face cu niște drepturi dobândite, autoritatea publică poate întreprinde măsuri care să afecteze aceste drepturi  în “situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public”.

Așadar, a fortiori, și în cazul unei speranțe legitime (care e ceva mai puțin decât un drept dobândit), este posibilă luarea de măsuri care să ducă la afectarea acesteia, dacă în joc este interesul public, așa cum este în cazul nostru (a se vedea mai sus, la punctul [2], argumentele pentru interesul public incident).

7)  Subliniem că, demersul privind revocarea avizelor CNMI din 19.07.2018 și 17.01.2019 a fost depus la data de 15.10.2019, adică cu numai o zi înainte de ședința CNMI, prin urmare, se impune concluzia că revocarea avizelor anterioare poartă un caracter prestabilit și tendențios de a împiedica SRL Regata Imobiliare de a cunoaște despre ședința consiliului și de a-și prezenta nemijlocit argumente și probe în favoarea sa, de a lua cunoștință cu dosarul administrativ. În aceeași ordine de idei, se remarcă că, Consiliul a examinat superficial circumstanțele de fapt și de drept în raport cu afirmațiile petiționarilor, subiectul nu a fost supus dezbaterilor, nu au fost colectate sau administrate probe, lipsesc concluziile specialiștilor de profil, care să dovedească afirmațiile în motivarea revocării avizelor anterioare. Procedura de emitere și de retragere a actelor administrative de către MECC nu se supune regulilor procesului de judecată.

Nu este obligatorie invitarea beneficiarului la discuții și acordarea unui termen pentru ca beneficiarul să-și prezinte probele în favoarea sa.

MECC nu a încălcat procedura privind invitarea beneficiarului, pentru că nu există reglementată în lege o astfel de procedură. Nu mai reluăm discuția despre CNMI și în acest caz, pentru că, așa cum am spus mai sus, nu CNMI este cel care a retras avizele, ci MECC.
 Pentru asta, beneficiarul are la îndemână procedura contencioasă în fața instanței de judecată, de care, din câte se vede, beneficiarul a înțeles să facă uz.

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s